Bereqet Shpk,

  • Sigurimi i një mjedis efikas dhe të sigurt ku inkurajohet pjesëmarrja dhe puna ekipore e punonjësve tanë, inkurajohen qasje novatore dhe krijuese, 
  • Përmbushja e të gjitha detyrimeve për të përmirësuar dhe përditësuar vazhdimisht efektivitetin e shërbimit,
  • Ruajtja e sigurisë dhe cilësisë së produktit në nivelin më të lartë
  • Përpjekja e vazhdueshme e furnitorve tanë dhe palëve të tjera të interesit për të kaluar përtej pritshmërive tona,
  • Integrimi në mënyrë efektive në industri për të qenë një udhëheqës,
    Angazhimi në kryerjen e të gjitha aktiviteteve në përputhje me qasjen e përmirësimit të vazhdueshëm, së bashku me analizën e bazuar në rrezik dhe mundësi.